Upadłość konsumencka czyli możliwość ogłoszenia upadłości przez osoby fizyczne została wprowadzona wraz ze zmianami ustawy o prawie upadłościowym i naprawczym, które zaczęły obowiązywać z początkiem 2015 roku. Wcześniej taka możliwość zarezerwowana była jedynie dla przedsiębiorców. Dla osób fizycznych oznacza to szansę na oddłużenie lub redukcję zadłużenia. Niejednokrotnie daje możliwość wyjścia z zadłużenia i rozpoczęcie nowej historii finansowej. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to postępowanie sądowe wszczynane na podstawie wniosku o upadłość konsumencką składaną przez dłużnika. We wniosku takim trzeba wykazać utratę wypłacalności i brak szans na spłatę zobowiązań oraz uzasadnić przyczyny powstania niewypłacalności. W postępowaniu o upadłość konsumencką następuje likwidacja majątku dłużnika, opracowany zostaje plan spłaty wierzycieli i ogłaszana jest upadłość konsumencka. Dzięki takiemu rozwiązaniu dłużnik chroniony jest przed innymi postępowaniami windykacyjnymi. Do końca 2018 roku dłużnik musiał wykazać, że poprzez rażące niedbalstwo i celowe działanie nie przyczynił się do powstania niewypłacalności.

Co się zmienia w upadłości konsumenckiej w 2019 roku

Z początkiem 2019 roku wchodzą w życie następne zmiany w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym. Wzbudzają one wiele uwag, głównie ze strony banków i komorników. W myśl nowelizacji osoby fizyczne będą mogły ogłosić upadłość konsumencką nawet wtedy, gdy celowo doprowadziły do niewypłacalności i utraty zdolności do spłaty długów. Wcześniej rażące niedbalstwo dłużnika powodowało automatyczne oddalenie wniosku o upadłość. Taka osoba, której wniosek został odrzucony mogła się ponownie ubiegać o upadłość dopiero za 10 lat. Kolejną zmianą przewidzianą w nowej ustawie jest wydłużenie okresu przeznaczonego na spłatę długu.

Rażące niedbalstwo

Najważniejsza ze zmian to dopuszczalność upadłości nawet w przypadku rażącego niedbalstwa. Oznacza to, że nawet jeśli dłużnik beztrosko rozszerzał swoje zobowiązania, zdecydowanie przekraczając swoje możliwości zarobkowe i z pełną świadomością działał w kierunku doprowadzenia do niewypłacalności biorąc kolejne pożyczki, to i tak sąd będzie  mógł orzec o jego upadłości. Co ustawodawca miał na celu wprowadzając tą zmianę? Dlaczego chroni dłużników kosztem banków? Miejmy nadzieję, że sądy będą się wykazywać daleko idącą rozwagą w kwestii bankructwa takich osób.

Wydłużenie okresu spłaty

Druga ważna zmiana to wydłużenie okresy spłaty. Do tej pory plan spłaty przewidywał 3 letni okres. Teraz ten czas ma być wydłużony nawet do 7 lat. Już w ostatnich miesiącach, sądy coraz częściej dawały więcej czasu dłużnikowi. Plan spłaty to jedne z obowiązkowych elementów postępowania upadłościowego. W planie takim znajduje się harmonogram oraz kwoty, jakie zajmowane będą dłużnikowi z jego bieżących zarobków, aby zaspokajać zobowiązania wierzycieli. Wypełnienie warunków planu spłaty jest konieczne do umorzenia długów lub całkowitego oddłużenia konsumenta. Jeśli wydłużenie okresu ma przyczynić się do skuteczniejszej windykacji i odzyskania większej kwoty zobowiązania, to jest to jak najbardziej uzasadnione i właściwe.

Postępowanie układowe

Zmiany w ustawie wprowadzają również możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami. W celu przeprowadzenia postępowania ugodowego konieczny będzie udział doradcy restrukturyzacyjnego, który opracuje rozwiązania dążące do spłaty jak największej części zobowiązań, zaproponuje warunki i harmonogram. Na mocy takiego postępowania, dłużnik wywiązując się z jego warunków, będzie mógł zachować część swojego majątku.

Możliwość złożenia wniosku o upadłość konsumencką przez wierzyciela

Do tej pory upadłość konsumencka mogła być ogłoszona wyłącznie na wniosek samego dłużnika. Tylko dłużnik mógł złożyć do sądu wniosek o upadłość. Od tego roku również wierzyciel będzie mógł złożyć wniosek o upadłość swojego dłużnika. Celem upadłości jest oddłużenie dłużnika poprzez likwidację jego majątku i skuteczna windykacja na rzecz wierzyciela. Czemu ma służyć taka możliwość? Chodzi o to, aby wyeliminować bezkarność dłużnika unikającego spłacania zobowiązania pomimo posiadania środków na jego spłatę. W pewnym sensie będzie to forma obniżenia reputacji dłużnika.

Upadłość konsumencka 2019. Kiedy przepisy wejdą w życie?

Zmiany są w opracowywane i powinny być zatwierdzone na początku roku 2019.