Strona www.rozwody-adwokat.com.pl poświęcona jest tematyce spraw rozwodowych. W serwisie tym znajdziesz porady prawne w sprawach rozwodowych i odpowiedzi na następujące pytania:

Opublikowane tu artykuły wyjaśniają także, jak wygląda dopuszczalność orzeczenia rozwodu w świetle zasad współżycia społecznego oraz w jakich okolicznościach rozwód jest koniecznością, a w jakich występują tak zwane negatywne przesłanki rozwodu. Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym (Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz. 59) małżeństwo jest trwałym stosunkiem prawnym łączącym mężczyznę i kobietę, którzy dokonali czynności prawnej jego zawarcia. Przesłanką do orzeczenia rozwodu, w świetle tego samego kodeksu, jest całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego, który może być spowodowany przez przyczyny zawinione lub niezawinione, o ile nie zachodzą przesłanki negatywne. Sąd bierze tu pod uwagę m.in. dobro małoletnich dzieci małżonków.

Każde z małżonków ma prawo wystąpić z żądaniem orzeczenia rozwodu, które należy złożyć w formie pozwu do wydziału cywilnego sądu okręgowego, w miejscu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków, jeśli przynajmniej jedno z nich przebywa w tym okręgu. Jeżeli na przykład ostatnim miejscem zamieszkania małżonków była Łódź, pozew należy złożyć w sądzie okręgowym w Łodzi.